BEGROTINGSKADER 2010 BESPROKEN

Vandaag zijn in de Staten het financieel kader 2010 en de beleidsvoornemens 2010 besproken. Door een niet altijd even grote eenduidigheid van de moties en het niet betrekken van de voorliggende stukken bij de beraadslagingen, zullen wij nog moeten studeren op de uitkomsten van de debatten. De Tussenbalans is goedgekeurd, maar na de zeer positieve opmerkingen in de vakcommissies is er in de Statenvergadering vrijwel geen woord meer gewijd aan de zorgvuldig samengestelde Tussenbalans (het verhaal dat vertelt, wat dit College halverwege de rit heeft gepresteerd). Verder is de Voorjaarsnota goedgekeurd, dit betekent de hiermee goedgekeurde uitgaven vaak een doorwerking zullen hebben naar de komende begrotingsjaren.
Er was een nieuwe vorm van debatteren, wat een levendige vergadering veroorzaakte, maar een rommelige besluitvorming, die geen eenduidigheid kende. Het leek er meer op dat debating het doel was geworden, waardoor de inhoud en richting van het provinciale beleid uit het oog werd verloren. We zullen dit als een leerproces beschouwen. Het College zal nu zelf richting moeten bepalen. De Staten kunnen dan in oktober nog via amendementen bijsturen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.